piątek, 11 października 2013

Czytaj, myśl , rozwijaj się...

Kochani jako, że często pytacie mnie czy korzystam z jakiś poradników, skąd czerpię fotograficzną wiedzę i co czytam w wolnych chwilach, postanowiłam zebrać to w jednym poście :) Każdą polecaną przeze mnie pozycję opisałam w kilku zdaniach - dołączyłam tez trochę na szybko zrobionych zdjęć. Poniżej opisane książki stanowią dla mnie lekturę obowiązkową!!!

Beloved as you often ask me if I use some guides, where I draw the photographic knowledge and what I read in my free time, I decided to gather in one post :) Any recommended by me the position I described in a few sentences - I joined a little too quickly captured images. The following describes books are mandatory reading for me!


*
Najczęściej pytacie mnie o to czy są książki, w których jak w pigułce znajdują się gotowe przepisy i recepty na zdjęcie. Choć niektórzy twierdzą, że to w jakiś sposób droga na skróty w rzeczywistości jest doskonałym sposobem nie tylko na początku naszej fotograficznej drogi. I tutaj nie polecałabym nikogo innego jak Scotta Kelby'ego i jego wspaniałą serię książek Sekrety Mistrza Fotografii Cyfrowej. 

Most often ask me whether they are books in which as in a nutshell are ready recipes and recipes on the photo. While some argue that this is somehow a shortcut is actually a great way to not only the beginning of our photographic way. I would recommend here is not anyone else like Kelby'ego Scott and his wonderful series of books Secrets of the Master Digital Photography.

195 ujęć Scotta Kelby'ego -  tytuł ten przeznaczony jest nie tylko dla posiadaczy lustrzanek i profesjonalistów ale również dla posiadaczy aparatów kompaktowych. W bardzo łatwy i przystępny sposób wyjaśnia jak robić na prawdę ostre zdjęcia (tak tak bo to wbrew pozorom nie jest takie proste :)) podpowiada jak robić dobre zdjęcia weselne, krajobrazowe czy sportowe. Bardzo prosto i z żartem podaje jakich parametrów należy użyć w jakim momencie tak by nasze zdjęcia były coraz bliższe ideału. Ponadto bardzo wiele cennych porad i wskazówek dotyczących zakupu i eksploatacji sprzętu.

195 shots Scott Kelby'ego - the title is intended not only for SLR owners and professionals but also for owners of compact cameras. In a very easy and affordable way to explain how to do a really sharp pictures (yes because it is contrary to appearances, is not so simple :)) tells how to make good pictures, wedding, landscape or sports. Very simple and jokingly gives what parameters should be used at what time so that our pictures were getting closer to the ideal. In addition, a lot of valuable tips and suggestions for the purchase and operation of the equipment.

Nowe ujecia Scotta Kelby'ego  - ta książka powie Nam jak profesjonalnie użyć lamp błyskowych czy zaaranżować studio. Dość często powtarza się tu słowo PROFESJONALNY co oznacza, że głównie przeznaczona jest dla ludzi zajmujących się, czy też chcących zajmować się fotografią na co dzień. Mimo wszystko pozbawiona jest technicznego języka i pozwala bardzo łatwo i przyjemnie przebrnąć przez całość.


Scott Kelby'ego new approach - this book will tell you how to professionally use Nam flash or arrange a studio. Quite often repeated word PROFESSIONAL here which means that it is mainly intended for people working in or wanting to deal with a photograph every day. After all, is devoid of technical language and allows very easy and fun to wade through a whole.

Ostatnia z tej serio książka nosi tytuł W dążeniu do perfekcji. Zasadniczo powielane są w niej tematy, o których można było przeczytać wcześniej, są jednak rozszerzone i zaawansowane.  Ponadto znajdziemy rozdział dotyczący obiektywów, ich zastosowania i parametrów. Dodatkowo ciekawym rozdziałem często omijanym jest rozwiązywanie problemów czy np. jak ważny jest sposób naciskania spustu migawki :)

The last of the serious book is titled In pursuit of perfection. Basically reproduced in its themes, which can be read in advance, but are extended and advanced. In addition, we find a chapter on lenses, their use and performance. In addition, an interesting chapter often avoid is solving problems or for example how important is the way pressing the shutter button :)

Każdą z tych książek możecie kupić osobno gdzie każda kosztuje ok 35 zł natomiast zestaw w twardym etui można dostać od 85 zł. Osobiście  nie wyobrażam sobie zaczynać czytania w innej kolejności gdyż każda kolejna uzupełnia nasze braki i daje kolejne wskazówki. Często wracam do lektury i za każdym razem znajduję coś nowego.

Each of these books can be purchased separately where each costs about 35 zł while set in hard case you can get from 85 zł. Personally, I can not imagine to start reading in a different order because each successive complements our shortcomings and give further guidance. I often go back to reading, and each time I find something new.

*
Kolejną godną polecenia pozycją jest seria książek Bryana Petersona - Bez tajemnic. Pisana również przystępnym językiem , przekazująca wiedzę niezbędną nam do tego aby jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości swojego sprzętu.

Another recommendable item is a series of books by Bryan Peterson - no secrets. Also written in plain language, transmitting the knowledge necessary to us to make even better use of their equipment.Ekspozycja bez tajemnic. Książka nie tylko doskonale wyjaśnia czym jest ekspozycja i z czym to się je, ale pokazuje jak "zauważyć ekspozycję". Książka podaje na tacy masę różnych rozwiązań w różnych rozwiązań jednocześnie tłumacząc dlaczego właśnie tak a nie inaczej. Myślę, że jest to jeden z podstawowych podręczników dla każdego wchodzącego w świat fotografii. Poszczególne rozdziały wprowadzają nas w takie zagadnienia jak czas naświetlania, przysłona czy światło.

Exposure without secrets. The book not only perfectly explains what exposure is and what is it, but it shows how "noted the exposure." The book gives a tray lot of different solutions for different solutions at the same time explaining why it is so and not otherwise. I think this is one of the basic textbooks for each entering the world of photography. Individual chapters introduce us to issues such as shutter speed, aperture and light.


Kolejnym rewelacyjnym tytułem tej serii jest Fotografia portretowa bez tajemnic. Jeśli nie czujesz się pewnie fotografując ludzi to książka własnie dla Ciebie. Nauczysz się nie tylko tego jak dobrać odpowiednią osobę ale przede wszystkim jak skomponować obraz aby Twoje zdjęcie wyróżniało się spośród miliona podobnych. Piękne portrety z całego świata i gotowe przepisy :)


Another sensational title of this series is a portrait photo without secrets. If you do not feel comfortable photographing people it has just the book for you. You will learn not only how to choose the right person but most of all how to compose an image to your photo stood out among a million similar. Beautiful portraits from around the world and ready rules :)

Czas naświetlania bez tajemnic jak sama nazwa wskazuje autor tym razem zagłębił się w jeden z aspektów ekspozycji mianowicie w czas naświetlania. Dla mnie osobiście było problemem pojęcie zagadnień z tego zakresu i owa książka bardzo mi pomogła. Poza treścią prezentowane są zdjęcia pokazujące jeden obiekt przy różnych czasach naświetlania pokazując różnicę i konieczność odpowiedniego wyboru. Dowiadujemy się jak zamrozić akcję i podkreślić ruch. 

Exposure time demystified as the name suggests, this time the author delved into one of the aspects of exposure namely the exposure time. For me personally it was a problem the concept of the issues in this area and this particular book helped me a lot. In addition to the content presented images showing one object at different exposure times showing the difference and the need for appropriate selection. We learn how to freeze the action and emphasize movement.


Ostatnią posiadaną przeze mnie książką tej serii jest Kreatywna fotografia bez tajemnic. Czasami ważniejsze od zagadnień technicznych jest zagadnienie kreatywności. Autor proponuje i zaleca różne ćwiczenia mające na celu rozwój naszej wyobraźni. Dzięki tej lekturze zaczynamy patrzeć na świat z setek różnych perspektyw.

The last book I possessed this series is Creative Commons without secrets. Sometimes more important than the technical issues is the issue of creativity. The author proposes and recommends different exercises to develop our imagination. With this reading we begin to look at the world with hundreds of different perspectives.
Podsumowując bardzo dobre, udane książki wnoszące niezbędne minimum. Z tego co mi wiadomo w tej serii dostępne są też tytuły Lampa błyskowa bez tajemnic oraz  Zbliżenia bez tajemnic na które ja już osobiście ostrzę sobie zęby :) Każda z pozycji to koszt w granicach 40 zł.

In summary a very good, successful book furnishing the necessary minimum. From what I know in this series are also available titles flash with no secrets and no mysteries Close to which I have personally sharpening their teeth :) Each item will cost between 40 zł.


*
Ważne miejsce w mojej biblioteczce zajmuje "biblia" postprodukcji czyli poradnik Photoshop Lightroom 4. Zapewne spytacie jaki sens ma kupowanie tej książki - jest ciężka, gruba i droga a wszystko jest w  internecie. Pewnie częściowo macie rację. Jako tradycjonalista kocham papier - czytam wydania książek i gazet drukowanych, zdjęcia też kocham oglądać papierowe :) Wracając do owej "biblii" to znajdziesz tam odpowiedź na każde nurtujące Cie pytanie - jasny podział, spis treści, screeny, tabelki. Ja osobiście z programami takimi  lubię się średnio i pomoc tej książki jest nieoceniona. Jeśli czujecie się bardziej fotografikami niż fotografami to tym bardziej polecam :) 

An important place in my bookcase is "Bible" post-tutorial or Photoshop Lightroom 4 Perhaps you will ask what is the point buying this book - it is heavy, thick and the road and everything is on the internet. Probably partly you're right. As a traditionalist, I love paper - read editions of books and newspapers printed photo paper also love to watch :) Coming back to this "bible" is to find the answer to every question bothering you - a clear division, table of contents, screenshots, tables. I personally have with programs like the medium and help this book is invaluable. If you feel more photographers than photographers, the more I recommend :)
Cena ok 120 zł może odstraszać jednak biorąc pod uwagę zawartość warto!

Price about 120 zł may deter However, taking into account the contents of the book!* Ostatnia poradnikowa książka jaką posiadam i mogę polecić z czystym sumieniem to Fotografia aktu autorstwa: Roger Hicks, Frances Schultz, Steve Luck. To na prawdę świetna książka nie traktująca tylko o samym akcie ale o pracy z nagim modelem, trudnościach, oświetleniu. Pokazuje krok po kroku jak uzyskać efekty począwszy od wymaganego sprzętu, poprzez ustawienie modela na oświetleniu kończąc. Wszystko co potrzebne by wprawiać się w fotografowaniu aktów. 

Last guides book I have, and I can recommend it with a clear conscience is the act of Photography by Roger Hicks, Frances Schultz, Steve Luck. It's really a great book treats not only of the act but by working with a naked model, difficulties light. It shows step by step how to get results from the required hardware, by setting the model for light finishing. Everything you need to fit in a shooting acts.Format, jakość wykonania i zdjęć oraz treść sugerują wysoką cenę a tutaj miła niespodzianka 70 zł :)

Size, quality and content of the images and suggest a high price here 70 zł a nice surprise :)


*Kolejny tytuł to nie poradnik to zbiór prac znajdujących się w Museum Ludwig w Kolonii ale nie tylko. Znajdziemy tu zarys historyczny, biografie twórców, charakterystykę fotografii tegoż okresu. Czytając przenoszę się w czasie. Cudowne dzieło i nie przeszkadza mi nawet mały format i 800 stron :) i cena jak na takie wydanie zaskakująco niska bo 70 zł :)

Another title is not a guide is a collection of works are in the Museum Ludwig in Cologne, but not only. We find here historical overview, biographies of artists, characteristics of photographs of that period. Reading I move in time. Wonderful work and does not bother me even a small format and 800 pages :) and the price for such issuance surprisingly low because 70 zł :)Uwielbiam oczywiście wszelkie wydania albumowe przede wszystkim National Geographic i nie sposób pisać tu o wszystkim. Wszystkie wyżej wymienione są w mojej ocenie niezbędną podstawą do tego by się uczyć, rozwijać i tworzyć coraz lepiej i lepiej.

I love, of course, any release on the album mainly National Geographic and no way to write about everything here. All of the above are in my opinion an essential foundation for this to learn, grow and create more and better and better.Poniżej podam Wam jeszcze listę książek związanych z fotografią, które polecam - może nie kupować ale przeczytać na pewno (część tytułów to bardzo stare wydania, ale warto wrócić :)

Here, I give you another list of books related to photography, that I recommend - can not buy but certainly read (some titles are very old issue, but it is worth to come back :)

Dzieje polskiej fotografii - Ignacy Płażewski
Sztuka fotografowania - Witold Dederko
Światło obrazu - Barthez Roland
Fotografia w kulturze społecznej - Sławomir Magala
Jak czytać fotografię - Ian Jeffrey
Estetyka i sztuka fotografowania - Jan Sunderland
Fotografia artystyczna i jej wystawiennictwo w Polsce - Jerzy Piwowarski
Łowcy obrazów - Zbigniew Tomaszczuk
Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami ... -  Kenneth Kobre (!!!!polecam bardzo)
Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych - Bernd Stieger
Podstawy fotografii - Tadeusz Guethner
Przygody plastyczne fotografii - Urszula Czartoryska
Wszystko o fotografii - Paul Montel
Zaczęło się od Daguerea - Wacław Żdżarski
Twarzą w twarz z obiektywem - Rick Sammon
Trzecie oko - Juliusz Garztecki
Sztuka czarno-białej fotografii. Od inspiracji.. - T.A.Hoffmann

Dla mnie to taka bibliografia dla początkującego fotografa, bo nie liczy się tylko aspekt techniczny :)

Pozdrawiam i życzę miłej lektury :)


For me it is the bibliography for the novice photographer, he is not just a technical aspect :)

I greet and wish you a pleasant read :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz